تظاهرات در زاهدان پس از نماز جمعه ۱۴ بهمن، تظاهرکنندگان پلاکارد بزرگ مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر را با خود حمل می کنند.

 

تظاهرات در زاهدان

پس از نماز جمعه ۱۴ بهمن

تظاهرکنندگان پلاکارد بزرگ مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر را با خود حمل می کنند.


شعارهای مرگ بر خامنه ای

مرگ بر بسیجی ، مرگ بر سپاهی

 مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

چه دار باشه چه زندان ایستاده ایم تا پایان

 قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

تجاوز ، جنایت مرگ بر این ولایت

 

مردم زاهدان همراه با تظاهرات دست نوشته هایی در دست دارند:

شاهزاده، آقازاده قدغن

طناب دار جلاد برگردن دماوند دیگر اثر ندارد

ولایت، وکالت دو روی یک سکه

 

 

 

 

 

 

 

 

جوانان آزادیخواه زاهدان در تظاهرات امروز خود پلاکاردی با

خود بهمراه داشتند که روی آن نوشته شده بود

 زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

جان فدا میکنیم در ره آزادگی

لحظه به لحظه گویم زیر شکنجه گویم یا شهادت یا آزادی

زاهدان پلاکارد