آموزش برای نسل جوان (شماره ۱۰) - مسعود رجوی، تهران دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۵۸

 

آموزش برای نسل جوان (شماره ۱۰) 

مسعود رجوی، تهران دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۵۸

اینجا را کلیک کنید

---------------

آموزش برای نسل جوان (شماره ۹) 

مسعود رجوی ۱۸تیر ۱۳۷۹

 

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایرانپایان نمایش اصلاح‌طلبی در رژیم ولایت‌فقیه
فرجام شیخ و شاه
وظایف و مسئولیتهای جوانان و دانشجویان پیشتاز

مسعود رجوی - قسمتی از پیام ۱۸تیر ۱۳۷۹ نخستین سالگرد قیام تیر

اینجا را کلیک کنید

 

آموزش برای نسل جوان

شماره ۸

در باره دستخط و حکم خمینی دجال ضدبشر، فتوای قتل عام مجاهدین سرموضع

در زندانهای سراسر ایران

اینجا را کلیک کنید

ـ ـ ـ ـ ـ

آموزش برای نسل جوان

شماره های ۶ و ۷

اینجا را کلیک کنید