تظاهرات ایرانیان آزاده در اتاوا، آرهوس، تورنتو، سیدنی و مالمو، تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ ـ اخراج مزدوران اطلاعات و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم - ۳۰خرداد ۱۴۰۱

 

 

تظاهرات یاران شورشگر

تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ

فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی

و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم

تظاهرات ایرانیان آزاده در اتاوا ـ تورنتو ـ آرهوس ـ مالمو ـ سیدنی، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم ـ ۳۰خرداد ۱۴۰۱

اتاوا

کانون‌های شورشی، شوراهای محلی درود بر عزمتان درود بر رزمتان

آرهوس

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

با مسعود با مریم هم‌سنگر هم‌پیمان در راه آزادی می‌جنگیم تا پایان

تورنتو

دشمن خلق ایران، شاه و شیخ

تشنه به خون شیران، شاه و شیخ

شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر

مالمو

حکومت آخوندی سرنگون سرنگون

تا دیکتاتور رو کاره، قیام ادامه داره