کرج - بلوار کشاورز پارک ماهدشت: پخش شعارهای ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، حکومت آخوندی سرنگون سرنگون


کرج- بلوار کشاورز پارک ماهدشت، جمعه ۲۷خرداد ساعت۲۲۳۰: پخش شعارهای: ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، حکومت آخوندی سرنگون سرنگون