درگذشت مجید طالقانی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در ژنو

 


با کمال تأسف از درگذشت آقای مجید طالقانی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در بیمارستان در ژنو به دنبال یک بیماری طولانی مطلع شدیم. مجید متولد ۱۳۳۹ در تهران از ابتدای انقلاب ضد سلطنتی حین تحصیل در فرانسه به مجاهدین پیوست و در سال ۱۳۷۴ به عضویت شورای ملی مقاومت در آمد و در کمیسیون خارجه شورا به کار در رابطه با مطبوعات پرداخت. او یکی از دستگیرشدگان یورش ۱۷ ژوئن به مقر شورا در سال ۲۰۰۳ و پس از اعتصاب غذای هواداران مجاهدین و پشتیبانان مقاومت ایران آزاد شد. 
خانم مریم رجوی با یادآوری مبارزه طولانی مجید با بیماری و آخرین یادداشت محبت آمیز وی از بیمارستان، درگذشت او را به خانواده و بستگانش و یاران شورایی تسلیت گفت.