تظاهرات ایرانیان آزاده، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم

اشرف نشانها، هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در لاهه، یوتوبوری، تورنتو، مونترال، اتاوا، لوکزامبورگ تظاهرات کردند و ضمن حمایت از قیامهای مردم ایران، دیکتاتوری آخوندی را به‌دلیل سرکوب و جنایت هایش علیه مردم ایران محکوم کردند. ایرانیان آزاده در حمایت از قیام مردم ایران و فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی خواستار تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم شدند.

لاهه

یاران شورشگر در لاهه - 0

یاران شورشگر در لاهه - 1

یاران شورشگر در لاهه - 2

 

یوتوبوری

-یوتوبوری - سوئد-یاران شورشگر - 0

-یوتوبوری - سوئد-یاران شورشگر - 1

-یوتوبوری - سوئد-یاران شورشگر - 2

 

تورنتو 

-تورنتو- یاران شورشگر - 0

-تورنتو- یاران شورشگر - 1

-تورنتو- یاران شورشگر - 2

 

مونترال 

-مونترال یاران شورشگر - 0

-مونترال یاران شورشگر - 1

 

 اتاوا 

-اتاوا یاران شورشگر - 0

-اتاوا یاران شورشگر - 1

-اتاوا یاران شورشگر - 2

-اتاوا یاران شورشگر - 3

لوکزامبورگ

/-لوکزامبورگ یاران شورشگر - 0

-لوکزامبورگ یاران شورشگر - 1

-لوکزامبورگ یاران شورشگر - 2