لنگرود ـ بوستان آزادی ـ پخش شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی - ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۱

لنگرود ـ بوستان آزادی ـ پخش شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی  

۲۶ اردیبهشت۱۴۰۱

ساعت ۲۱۰۰ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

پخش شعارهای سرنگونی:

مرگ بر خامنه ای رئیسی لعنت بر خمینی 
نه شاه می خواهیم نه آخوند لعنت به هر دو تاشون

مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی