اصفهان - خیابان حافظ؛ پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی، درود بر رجوی

 

اصفهان- خیابان حافظ، ساعت ۱۹۴۰ دوشنبه ۲۶اردیبهشت

پخش شعارهای توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، مرگ بر گرانی خامنه‌ای رئیسی، نه شاه می خوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون