پرویز خزایی: دایه دایه وقت جنگه

 برای ما ایرانیها، از ادیان و اقوام و ایده ها وایدئولوژی ها، گویش ها و زبانهای متفاوت، به عیان، و بحکم تاریخ مسلم است و سه نسل شاهد آن بودیم، که انقلاب ضد دیکتاتوری تک حزبی رستاخیزی، بدلیل همان استبداد قبلی، که احزاب و ایده های دیگر جز آخوندهای ارتجاعی را بر نمیتافت، به حکم قانونمندی تاریخ ربوده شد و بجای شاه سایه خدا و سلطان ظل الله و حزب فقط رستاخیز، یک ایدئولوژی فاشیستی تحت نام اسلام بنا نهاده شد، با شعار حزب فقط حزب الله و رهبر فقط روح پلید خمینی. بلی درست پس از استقرار این نظام منحوس بود، که عده ای جاهل از مذاهب گوناگون دین اسلام با نامهای مختلف پا گرفتند. قبل از ظهور خمینی از اعماق تاریک مادون قرون وسطی و آوردن نظام نازیسم نشان ولایت مطلقه فقیه، پدیده ای بنام تروریسم اسلامی وجود نداشت. تنها و منحصرا ایدئولوژیهایی نشات گرفته از راست و چپ، که باید راست اللهی و چپ اللهی خطابشان کرد، در سراسر جهان خون میریختند و ترور میکردند. همانند نئونازی ها و نئو فاشیست ها و دار و دسته های پل پت نشان از رنگهای مختلف که روش تک محوری و تک حزبی گریشان با حزب الله و ولایت مطلقه و شعبات اسلامو فاشیسم، قرابت تنگاتنگ داشت.

 

ایرانیان همه از شیر زنان و مردان شورشی این کشور باستانی در شهرها و کوه ها و دره ها، بخاطر تلاششان در مبارزه مردمی و مسلحانه علیه این انترنانسیونال نکبت خمینی ساخته، پشتیبانی و تحسین و تمجید نموده و برایشان آرزوی پیروزی بر این دشمن ضد بشری و این ایدئولوژی خونریز و زن ستیز میکنند. دشمن ما همینجاست!

 شور و شوق همه اینست که باید کانونهای شورشی و مبارزه مسلحانه را ادامه داد و بهر طریق به زنان و مردان شورشی کشور کمک رساند و فریاد حق طلبی آنان را در سرای گیتی گسترده و افکار عمومی مردم جهان را با مقاومت مردم ایران آشنا کرد. همانکاری که تمام ملت ها بویژه اروپای در طول جنگ ضد نازیستی و فاشیستی کردند.

اما دو روئی و ریا کاری و مزدوری مستقیم و غیر مستقیم در خدمت نظام خمینیستی را، که ام القرا و بنیانگذار این همه بدبختی در منطقه و جهان است، را بشنوید که گروهی اندک و آبرو باخته در کشورهایی که به آن پناهنده شده اند چه میکنند آنهم در مقابل آنانکه دهه هاست که تمام هستی و زندگی و خانواده و حیات خود را سر دست گرفته اند و بدون هیچ چشم داشتی برای آزادی ایران همه هستی خود را به میدان عمل و مبارزه برده اند. درست همان کاری که در همه کشورهای غربی و دمکراتیک جهان، عده ای برای رسیدن به آزادی و دمکراسی کوچ کردند و جان و هستی خود را برای نفس کشیدن در دمکراسی به خطر انداختند. یک قلم میلیونها مردم فنلاند به جبهه های شورشی پیوستند و هزاران فرزند خردسال خود را، در جنگهای آزادیبخش بنام «وینتر گریک»، به سوئد فرستادند و بسیاری از این کودکان در راه یخ زدند و مردند.

حالا ببیند این مزدوران اپوزیسیون نما و ته خانه و کنج آشپزخانه نشین، در انزوای سرشار از وارفتگی و بیحالی کار اصلی شان زیر سوال بردن جنبش های مردمی ایران و قیام های خیابانی و سراسری و هسته های شورشی یعنی ادامه تقاطع قیام و تشکیل ارتش آزادیبخش ایران است، که برنامه فاشیستی تشکیل حکومت جماهیر اسلامی خمینی را در هم شکست و شعار فتح قدس از راه کربلا را در حلقوم کثیف خمینی میراند، تا جایی که او، بقول خودش، مجبور به سرکشیدن زهر آتش بس شد ومتعاقبا از غصه مرد، . باری کار این مزدوران ته کیچنی، بدون رو دربایستی کمک رسانی و تلاش در جبهه دشمن ضد بشری و آخوندهای آدم کش و دزد و فاسد ایران بر باد ده است. مدام در منفی بافی و در فضایی سرشار از افسردگی و ته خانه نشینی و حتی دریغ از یک اقدام جدی علیه رژیم آدمخوار خمینی- خامنه ای. این روزها دیدیم که در سراسر گیتی اعضا و هوادران این مقاومت همزمان با سخنرانی مجازی رییسی جلاد قتل عام در مجمع عمومی جهان را بر سر این جنایتکار آوار کردند . بلی سوار شدن بر جنبش جدی مقاومت برای بی اعتبار کردن آن ـ که در همان آغاز مضمحل و آبرو باخته و شکست خورده است. باعث طعنه و اعتراض انسانهای باشرف تاریخ.

رهبر سیک های هند، که توسط خامنه ای هندوستان بنام سلطان اورنگ زیب قتل عام و له و لورده میشدند، در کتاب شعری به فارسی که در استقبال شاهنامه فردوسی، بنام ظفرنامه نوشته، چنین گفت:

چو کار از همه حیلتی درگذشت حلال است بردن به شمشیر دست

 

این داستان ما با رژیم آخوندهاست. مسعود رجوی از همان ابتدا، حتی در زندانهای شاه، میگفت که جنگ آینده ما با ارتجاع دینی است و درحالیکه بسیاری حاشیه نشینان، در کیچن های آنروز، مانند امروز تخم تسلیم و وارفتگی و حمله به مجاهدین میکاشتند فریاد زد آزادی آزادی! مگر میخواهیم لعنت بشیم، راه ما راه مصدق است، و چنین در مقابل خمینی ایستاد و ایستاد و اکنون هم ایستاده و خواهد ایستاد. درود تاریخ ایران بر او باد. سازمان او نام تاریخی مجاهدین صدر مشروطیت در امیر خیز و سراسر ایران را بر خود گذاشت و راه و رسم همه آزادیخواهان این میهن را در مداری نوین احیا کرد. فرخنده باد نام مجاهدین و راه و روش و ایدئولوژی پادزهر بنیاد گرایی آنان، که همچون کوشندگان مسیحی، در حکومت ولایت مطلقه پاپ قرون وسطایی، با تفسیر مترقی و ضد بنیادگرایی و با فهم عمیق از محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ با فهم درست از تکامل و دینامیسم تاریخ که در تکوین و تکامل دمکراسی های امروز بویژه در همین غرب که امروز میزبان ما هستند نقش مهمی داشتند، بپاخاستند. مجاهدین به جنگ دین نرفتند بلکه اسلام را، که مانند سایر ادیان و ایدئولوژیها مورد سو‌‌ٰء استفاده کشیش های خمینی نشان مسیحیت و یهودیت و حتی هندو و بودیسم و هیتلر ها و موسولینی ها و پل پوت ها و کیم ایل سون ها و چاوزها، قرار گرفت، نجات دادند و در جامعه دمکراتیک به نحوی کاملا ضد فاشیستی و بنیادگرایی آزاد کردند.....

 

 لرها و کرد ها (والدین نگارنده کرد لک بودند و من متولد و اهل لرستان شدم) صدها سال است که صدای «دایه دایه وقته جنگه» را با آن اشعار زیبا و حماسی و با یاد شیر زنان و مردان آن خطه زیبا، از بی بی مریم و قدم خیر، دکتر اعظمی ها و سردار اسعد ها و ....، سر میدهند و به راستی پاسخ تاریخی بشریت را به نظم و ترانه کشیده اند و درود بر آنان باد..... آری مادرمن الان وقت جنگ است. دایه دایه وقت جنگه!

این اقوام سلحشورغرب کشور، از آنجا که طنز بالایی دارند و بسیار شوخ و بذله گو هستند، و حتی از شدت اتکای بنفس، با خودشان شوخی و جوک گویی میکنند، در مقابل این قوم کیچن نشین، که عملیات اصلی شان توهین وزشتکاری و تبلیغات فرمایشی و گشتاپو نشان است، صدای جنگ روانی رژیم خامنه ای علیه مهمترین و متشکل ترین و قوی ترین سازمان مقاومت و پایدار ترین آنها را بازتاب میکنند. بقیه اش پوشال است و اجرای رهنمود گشتاپو است که حتی میگوید به ما بد بگویید اما کار اولتان تخطئه شورا و سازمان مجاهدین باشد. به این بریده های خودفروخته لرها «دگیس رته» خطاب میکنند یعنی درخود فشل و منجمد شده و از حال رفته.

 

 آه و هزاران آه اگر در دوران مصدق یک صدم این جنبش سازمانیافته امروز شورای ملی مقاومت و سازمان پرافتخار مجاهدین در کشور وجود داشت تا به مقابله با رجاله های دربار و مزدوران استعمار و آخوندهای مرتجع می پرداخت، آن کودتای سیاه به این سادگی موفق نمیشد. اگر مقاومتی بود که در خیابانهای سراسر میهن، با تصویر دکتر مصدق آن رهبر تاریخی، و سازماندهی و مبارزه و بسیج مردمی، که گوشه کوچکی از انرا در تظاهرات چند هزار نفره سوئد دیدیم، و پیشتر در براندنبورگ آلمان و امریکا و انگلستان و قبلا هم با ده ها هزار نفر در ویلپنت، و اخیرا هم در ده ها هزار نقطه در سیستم مجازی دیدیم، دمار از روزگار کاشانی و شعبان بی مخ ها در می آورد و نمیگذاشت سیا و ام آی سیکس و دربار آن جنبش تاریخی را شاه خور کند. همچنانکه نخواهند گذاشت بیش از این سرزمین پر افتخار ملت های ایران ملا خور شود. طبیعی است که اگر مقاومت طولانی شود عده ای خسته میشوند و عده ای بسیار محدود خود را مستقیم و یا غیر مستقیم به رژیم عرضه میکنند و هشتاد درصد کارشان بدگویی علیه مجاهدین و مقاومت است هرچند فحشی هم برای ایز گم کردن به رژیم بدهند. همانکاری که در همین اروپا و افریقا و آسیا و سراسر جهان کردند حتی در مبارزه مسلحانه استقلال طلبی آمریکا. اینها مستقیم و غیر مستقیم آب به آسیاب دشمنان مملکت شان ریخته اند و در خیابانهای اروپا وجهان تف و لعنت و زندان و نفرت نصیبشان شد......

 

پرویز خزایی روز سالگرد تاسیس سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران