قیام تشنگان آینه ای برای سرنگونی خامنه ای 

قیام تشنگان دربخش های بزرگی از خوزستان که به دیگر استان های کشور نیز سرایت کرده است، اکنون در راستای خود به خواست سرنگونی رژیم آخوندی ضریب زده است.

این روند مردمی در حالی است که دستگاه ها و بنگاه های تبلیغاتی در دیکتاتوری ولی فقیه تلاش زیادی بخرج داده اند تا این قیام بحق را «تجزیه طلبانه» وا نموده و بدین سان بستری مناسب برای سرکوب خونین آن را فراهم نمایند.

اما پیوستن بخش های دیگر جامعه دردمند ایران بویژه در استان های هرمزگان،کارگران هفته تپه، لرستان، کرمانشاه، تهران، البرز، شیراز، اصفهان و مشهد به قیام آفرینان با شعار «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور» به یقین ترجمان واقعیت های دیگری و شکست مکر و حیله های آخوندی می باشند.

بدین سان مشخص می شود که قیام تشنگان در شهرهای خوزستان از بستری ملی و مردمی و از اتحاد و همبستگی با آحاد مردم ایران برخوردار بوده و تمامی شعر و شعارهای قلابی آخوندی صرفا برای تحریک افکارعمومی می باشند. مردم ایران با این حرکت خود بطور شایسته و جانانه ای به یاوه گویی های آخوند شیاد روحانی و یا خامنه ای طلسم شکسته پاسخ مناسب را داده اند.
 
دراین رابطه خانم مریم رجوی ضمن درود بر جوانان خوزستان و بویژه شهر ایذه که در ششمین شب قیام خوزستان به مصاف پاسداران میروند ، تاکید کرده اند: «مردم سراسر ایران به حمایت خوزستان بپا می خیزند».

همچنین واقعیت دیگری که طی قریب یک هفته از قیام مردم در خوزستان به اثبات رسیده است ، همان جوهر و بینه عرق ملی ایرانیان برای دستیابی به حاکمیت مردمی، عدالت، نان، آب و آزادی می باشد. روزنامه حکومتی همدلی ( ۲۹ تیر ۱۴۰۰) ضمن اعتراف به وضعیت انقلابی جامعه می نویسد: «دو نظریه برای تغییر وجود دارد. یک نظریه انقلاب است که باور دارد وقتی ساختار حاکمیت دچار سختی است و جامعه نسبت به آن روند ناراضی است بهترین رویکرد برای تغییر، توسل به رویکرد انقلاب است».

براین اساس جامعه به همراه نیروی پیشتاز جنبش، یعنی کانون های شورشی به مانند شیر غران در انتظار و بکارگیری از تمامی فرصت ها برای برهم زدن بساط این حاکمیت ننگین می باشند. 
این همان اصل ماجرا و نخ نبات جنگ ملی ما ایرانیان با یک نظام سرکوبگر و خون ریزی است که بجز «گلوله» و دست بردن به «سلاح » علیه معترضین، شلیک بر سر نوجوانان و جوانان و زدن تیر خلاص و یا بکارگیری از «تانک و توپ» در شهرها، راهکار دیگری ندارد.

صحنه های دردناک آن مادر تشنه به آب که خطاب به مزدوران تا دندان مسلح رژیم می گوید، «ما فقط آب می خواهیم» و «چرا پاسخ ما را با گلوله میدهید» به یقین وجدان هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. 
سخن از مردمی نجیب، با فرهنگی غنی و سرشار از استعداد و عرق ملی می باشد که متاسفانه در پرتو سیاست‌های ضد انسانی و سرکوبگرانه آخوند های حاکم، اکنون به لحاظ تاریخی در بدترین وضعیت معیشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسر می برند. 

متحدا از خواسته های بحق قیام آفرینان و شورشگران در شهرهای میهن دفاع و به یاری آنان بشتابیم.