نروژ - همبستگی با قیام مردم دلیر خوزستان

 

 

در ادامه کارزار جهانی حامیان مقاومت و هواداران مجاهدین خلق ایران، در حمایت و همبستگی با قیام مردم خوزستان علیه سرکوب و کشتار هموطنان توسط مزدوران خامنه‌ای، یک تظاهرات در مقابل مجلس نروژ در اسلو برگزار شد.

 

 

همبستگی با مردم خوزستان نروژ-2 

همبستگی با مردم خوزستان نروژ-3