ادامه کارزار جهانی همبستگی با خیزش و شورش مردم دلیر خوزستان در مونترال و ونکوور کانادا

 

 

در ادامه کارزار جهانی حمایت از اعتراضات و شورش مردم قهرمان خوزستان علیه نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی، ایرانیان آزاده در ونکوور و مونترال با برگزاری تجمع و تظاهرات همبستگی خود را اعلام کردند.

 

مونترال - کانادا

حمایت از اعتراضات خوزستان-2 

 

ونکوور

حمایت از اعتراضات خوزستان-3 حمایت از اعتراضات خوزستان-3 

حمایت از اعتراضات خوزستان-5