رضا اولیا: به نام مرضیهٔ بزرگ انتخابات قلابی رژیم جنایتکار آخوندی را تحریم کنیم!

مرضیه بانوی آواز ایران 

 

گرامی باد یاد و خاطرهٔ تابناک همه هنرمندان مبارز و میهندوست از مرضیه تا عماد رام، از سخائی تا اندرانیک، از عالیوندی تا مرجان و از حمید اسدیان تا قدرخواه، که تا آخرین دم حیات افتخار آمیزشان بی وقفه با رژیم هنرکش جنگیدند و جاودانه شدند.
بنام دوست و هنرمند آزاده و فراموش ناپذیرم بانو مرضیه عزیز، اسطورهٔ هنر آواز ایران که شخصیتی ستایش‌انگیز در همه زمینه ها بود.
به نام مرضیهٔ بزرگ انتخابات قلابی رژیم جنایتکار آخوندی را تحریم کنیم!
رضا اولیا