تظاهرات ایرانیان آزاده در اتاوا - تحریم سیرک انتخاباتی خامنه‌ای

جمعی از ایرانیان‌ آزاده در اتاوا روز شنبه با برگزاری یک آکسیون در مقابل پارلمان فدرال سیرک انتخاباتی خامنه‌ای را محکوم کردند.

 

تظاهرات در اتاوا-2 تظاهرات در اتاوا-3 تظاهرات در اتاوا-4 تظاهرات در اتاوا-5