با درودهای نوروزی به همه هموطنان عزیزمان که در سراسر ایران زمینِ اسیر، در برابر اهریمنان حاکم پایداری می کنند.
و به رغم  همه درد و رنجها، از شوق فرارسیدن بهار آزادی، سرشارند

بله،
با همین دیدگان اشك آلود، از همین روزن گشوده به دود،
به پرستو، به گل، به سبزه درود!
به شكوفه، به صبحدم، به نسیم، به بهاری كه می رسد از راه،
چند روز دگر به ساز و سرود

در بهاری كه می رسد از راه، گل خورشید آرزوهامان، سر زد از لای ابرهای حسود.
شاید اكنون كبوتران امید، بال در بال آمدند فرود ...
پیش پای سحر بیفشان گل، سر راه صبا بسوزان عود
به پرستو، به گل، به سبزه درود!    

هزاران درود و تبریک به مشتاقان آزادی ایران زمین و جوانان اشرف نشان و بهار آفرین و اشرف نشانها در سراسر ایران، این زیباترین وطن و در اقصی نقاط جهان،