هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و اشرف نشانان در کشورهای مختلف با برگزاری مراسم، ۵۴مین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را گرامی داشتند.

هلند-لاهه

سوئد- یوتوبری

اتریش-وین

کانادا - تورنتو

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف

کانادا - اتاوا

کانادا-ونکوور

دانمارک- آرهوس

نروژ - اسلو

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف

گرامیداشت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف