برگزاری پرشکوه تظاهرات از سوی ایرانیان در بزرگ شهرهای جهان که نخستین آن در بروکسل انجام یافت، آینه ای از خواست و تبلور اراده جامعه ستم زده و سرکوب شده ایران برای آزادی و رسیدن به حاکمیت مردمی، صلح و حسن همجواری در منطقه پر تنش خاورمیانه می باشد.

در مقابل این رزم و تلاش ها نیز شاهد هستیم که دیکتاتوری ولی فقیه می کوشد تا با انداختن سایه آشوب بر منطقه و بویژه با بمب گذاری، ترور و جنگ افروزی، جامعه را قفل نموده و بدین سان با خرید وقت بر عمر ننگین حکومت بیافزاید.
شلیک موشک و ارسال پهپاد های انفجاری علیه کشورهای همسایه به موازات دخالت های مستقیم سپاه پاسداران در کشورهای اسلامی و عربی تماما در راستای ایجاد خاک ریز برای جلوگیری از واقعیتی بنام «سرنگونی» در داخل ایران می باشد.

این وضعیت را بارها ولی فقیه زهر خورده و طلسم شکسته به طرق مختلف و یا از زبان ایادی خود به بیرون ساطع کرده است. بیان جملاتی مانند «سوریه سی و پنجمین» استان کشور می باشد و یا راه اندازی جنگ های نیابتی در منطقه و طرح «حلال شیعه» تماما در راستای منحرف نمودن اذهان جامعه و درگیر نمودن آن با «دشمن فرضی» می باشند.

درچنین فضایی است که باید قدر و شان همایش ها و اعتراضات مقاومت ایران و مجاهدین را ارج نهاد و برای محقق نمودن هرچه باشکوهتر آن قدم برداشت، زیرا در بطن این سیاست، ههان عنصر تعیین کننده داخلی و خواسته های بحق مردم برای رسیدن به آزادی و دمکراسی نهفته است.
ایرانیان آزاده و اشرف نشانان با اعتراضات بحق خود به یقین آن روی سکه ی این واقعیت که مقاومت ایران علیه دیکتاتوری مذهبی، مقاومتی مشروع و شایسته حمایت و به رسمیت شاختن از سوی جامعه بین المللی می باشد را به نمایش می گذارند.

پیام ایرانیان به جامعه بین الملل بسیار ساده است. اگر خواستار ایرانی آزاد با قوانین جهان شمول می باشید، اگر از بنیادگرایی اسلامی، تروریسم و جنگ و خون ریزی خسته شده اید، اگر بدنبال ثبات در منطقه بحرانی خاورمیانه هستید، پاسخ در مقاومت ایران و سیاست های شفاف ۱۰ ماده ای از سوی مریم رجوی برای ایران فردا نهفته است.

این جوهر تظاهرات ایرانیان آزاده در شهرهای بزرگ جهان از بروکسل تا واشنتگتن، لندن، استهکلم و برلین می باشد. براین سیاق است که می توان گرد و خاک های تصنعی از سوی خامنه ای برای خرید وقت را به کنار زد و به مردم ایران راه حلی اصولی برای برون رفتن از تبعات سیاست های مخرب رژیم آخوندی ارائه نمود.
صدالبته نیروی اجتماعی به پیشتاز خود و سیاست های راه گشایانه آن می نگرد و در این میان بازنده آنانی هستند که دل به این و یا آن کشور خارجی و راه حل های جنگ طلبانه رژیم آخوندی بسته اند.