برپایی تظاهرات بزرگ و پرشکوه ایرانیان آزاده، اشرف نشانان و یاران مقاومت ایران و مجاهدین خلق در بروکسل به یقین گوشه کوچکی از پازل همبستگی ملی برای ایرانی ازاد و دمکراتیک بود.

دراین راستا خامنه ای زهر خورده تلاش زیادی بخرج داده بود تا با بمب و ترور و یا انواع حیله ها و از طریق جاسوس خانه های خود در کشورهای اروپایی از برگزاری هرگونه تجمع بزرگ جلوگیری علیه حکومت جلوگیری بعمل آورد.

همچنین سفرهای متعدد مقامات از سوی پاره ای از کشورهای اروپایی برای «استمالت» از دیکتاتور آخوندی با تعهد به اجرایی نمودن تضمین های مالی و اقتصادی و یا ایجاد شکاف در تحریم ها علیه سیاست ای مخرب ولی فقیه، صد البته در چارچوب تلاش های حکومت برای خلاصی از مقاومت ایران و صورت مسئله اصلی یعنی «سرنگونی» می گنجند.

به موازات این وضعیت، وجود واقعیتی بنام «ابعاد تنفر و انزجار» از رژیم سرکوبگر آخوندی در جامعه دیکتاتور زده ما، وجود شرائط انفجاری، وجود فشارهای بین المللی و همچنین لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران، اکنون خود را در دو فاکتور مهم یعنی حمایت از نیروی پیشتاز و کانون های شورشی و دیگری، فعالیت های رشد یابنده ایرانیان علیه حکومت اخوندی به نمایش میگذارند.

براین اساس است که در فردای فراخوان رهبر مقاومت به برگزاری تظاهرات گسترده از سوی ایرانیان، اکنون این شور و شوق ملی و میهنی خود را در آماده سازی ایرانیان در شهرهای بزرگ جهان به نمایش گذاشته است.
و باز براین منطق در جمعه پیش رو شاهد دومین قدم از سوی اشرف نشانان و ایرانیان آزاده در واشنگتن خواهیم بود، امری که در طبیعت خود یک واقعیت دیگر بنام وجود «آلترناتیو» حاضر به یراق برای تحولات دمکراتیک در ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

سپس شهرهای بزرگ دیگری مانند برلین، لندن و یا استکهلم در لیست برپایی چنین گردهمایی ها و تظاهرات های مردمی علیه نقض حقوق بشر و در حمایت از مجاهدین خلق ایران قرار دارند تا یکبار دیگر خواسته های بحق مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم.


سخن از خواسته هایی بس عمیق و برآمده از درون جامعه ایران می باشد که خود را در نفی حاکمیت ولایت فقیه و برای لیست گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در اروپا و آمریکا و یا در نفی هرگونه مماشات و تعهد بر برپایی پروسه قضائی سالم علیه دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین که سال گذشته بدلیل طراحی و آمریت برای بمب گذاری علیه میتینگ بزرگ ایرانیان در پاریس دستگیر شده است، به نمایش میگذارند.

دراین رابطه تلویزیون الخباریه به نقل از محمد محدثین، مسئول کمیسوین خارجه شورای ملی مقاومت در مصاحبه ای تاکید می کند: «مردم و جامعه ایران در وضعیت انفجاری قرار دارند. مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند و مقاومت و مجاهدین خلق آماده سرنگونی رژیم و استقرار یک حکومت دموکراتیک می‌باشند. حکومتی که در راستای صلح با همسایگانش تلاش می‌کند».