هزاران تبریک به عزیز مادر رضائیها سمبل شهامت و مبارزه علیه رژیم شاه خائن و رژیم جنایتکار آخوندها

 رضا اولیا: بمناسبت روز جهانی مادر