فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور - جشن ملی چهارشنبه سوری قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی


جشن ملی چهارشنبه سوری قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی
فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین درداخل کشور

هموطنان،
قیام آفرینان،
جوانان اشرف نشان،
جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جشن آتش برای روشنایی و آزادی در ظلمت استبداد آخوندی فرا می رسد.
قیام ایران زمین، بار دیگر، شعله ور می شود. پرچمهای برافراشته کاوه های آهنگر و آتش افروز در هزار اشرف به اهتزار در می آید.
در جشن ملی چهارشنبه سوری؛ هر کوچه سنگری، هرخانه قلعه‌یی، و هر خیابان و هر کوی و برزن، میدانی برای کارزار آزادی است.
در جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جوانان انقلابی و کانونهای شورشی، قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی برپا می کنند. ایران را باید از ضحاک عمامه دار پس گرفت.
توفان قیام سر بازایستادن ندارد و تا سرنگونی فاشیسم دینی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه به پیش می‌تازد.
بهارخجسته پیروزی در راه است. ایران زمین آزاد می شود.

شاه سلطان ولایت، آتش جواب آتش
مرگ بر خامنه ای روحانی - زنده باد ارتش آزادی
درود بر رجویستاد اجتماعی مجاهدین درداخل کشور
۲ اسفند ۱۳۹۶