روز شنبه ۷ اکتبر نمایشگاهی از آثار رضا اولیا هنرمند نقاش و مجسمه ساز و عضو شورای ملی مقاومت ایران در شهر پوجی بونسی در استان فلورانس برگزار گردید.

در این نمایشگاه نقاش معروف ایتالیائی روبرتو فوندلی نیز شرکت کرده بود.

نمایشگاه آثار رضا اولیا در شهر پوجی بونسی در استان فلورانس در ایتالیا

در جریان افتتاح نمایشگاه پرفسور مینگی در باره آثار اولیا و فعالیت های هنری و سیاسی وی علیه رژیم آخوندی گفت: اولیا بیش از پنجاه سال است که در ایتالیا بعنوان پناهنده و شهروند تمامی فعالیت خود را ابتدا در زمان رژیم شاه در جهت آزادی زندانیان سیاسی و برقراری دموکراسی برای مردم ایران و سپس در رژیم آیت اله ها علیه تمامیت این رژیم ضد بشری صرف کرده است.

نمایشگاه آثار رضا اولیا در شهر پوجی بونسی در استان فلورانس در ایتالیا

رضا اولیا در ادامه صحبت پرفسور مینگی به صحبت پرداخت و تاکید کرد که من افتخار دارم که هنرم را در خدمت شنا خت این رژیم جنایتکار و برای دفاع از زنان قهرمان میهنم و زندانیان سیاسی بکار میبرم.

پس از آقای اولیا مسئول فرهنگی و هنری شهرداری پوجی بونسی طی سخنانی گفت: رضا اولیا برای ما هنرمند شناخته شده ای است و ما نیز همیشه علیه این رژیم های فاشیستی از حقوق مردم ایران دفاع کرده ایم.