دركمال تأسف مطلع شديم كه  مادر مجاهد فاطمه ناظري جهرمي (مادر خوشبويي)، از زندانيان سياسي دهه 60، و از زنان آزاديخواه استان فارس در روز 18 آبان بدرورد حيات گفته است.

مادر خوشبويي  كه داغ شهادت چهار مجاهد قهرمان، سه پسرش غلامعلی، ساسان و سیروس خوشبویی و اعظم صيادي همسر غلامعلي را بر دل داشت، پس از تحمل سالها رنج اسارت در زندانهاي رژيم و دربه دري و انواع شدايد و ستمهاي رژيم آخوندي از جمله غارت تمام اموال خانواده توسط رژيم، در تمامي سالهاي عمرش هرگز از آرمان آزادي مردم  ايران و راه فرزندان مجاهدش روي بر نتافت.
خانواده سرشناس خوشبويي از همان اوان انقلاب به خاطر مخالفت با رژيم آخوندي آماج حملات و كينه توزي عوامل رژيم در شهر جهرم قرار گرفت.
مادر خوشبويي در مرداد ماه 60 همراه با چهار فرزند خردسال و نوجوانش دستگير شد. او و دخترش سعيده كه تنها 13سال داشت به جرم حمايت از مجاهدين خلق  و به اتهام محاربه ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محكوم شدند.
سالهاي اسارت مادر در زندانهاي مختلف استان فارس ازجمله زندان مخوف عادل آباد در شرايطي وخيم و تحت فشارهاي گوناگون طي شد و اين در حالي بود كه دو كودك دو ساله و چهارساله اش نيز با وي در زندان بودند.
مادر خوشبويي در حالي دوران حبس در زندان را طي كرد كه صرفا در فاصله 10 ماه سه پسرش ساسان 17ساله ، سيروس 20ساله و غلامعلي 23ساله در مسير مبارزه با فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران به شهادت رسيدند. در مقاطعي از دوران 4.5 ساله اسارت مادر ، هفت تن از اعضاي خانواده خوشبويي شامل مادر خوشبويي، سه دختر، يك پسر و دو عروس او در زندان مخوف عادل آباد در زندان بودند. همزمان سياوش خوشبويي پسر ديگر خانواده در زندان اوين زنداني بود.
رژيم آخوندي تنها به اسارت اين مادر دلير و شهادت فرزندانش اكتفا نكرد بلكه خانه و تمامي امكانات زندگي او را  به يغما برد.   
اين مادر مجاهد  سرانجام در 18آبان ماه سال جاري با آرزوي به ثمر نشستن همه درد و رنجها و دميدن صبح آزادي مردم ايران چشم از جهان فرو بست.   
 بي ترديد مردم ايران در فرداي آزادي ياد مادران دليري چون مادر خوشبويي را گرامي خواهند داشت و بر مبارزات بي شائبه و فداكاريهاي آنان ارج خواهند نهاد.
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران درگذشت دريغ انگيز مادر مجاهد فاطمه ناظري جهرمي (مادر خوشبويي)، را به خانواده بزرگ و سرشناس خوشبويي، به خانواده هاي شهيدان، به مردم جهرم و به سازمان مجاهدين خلق تسليت مي گويد و براي آن مادر بزرگوار علو درجات و براي بازماندگانش صبر و پايداري آرزو مي كند.