صبح دهم مرداد سال 61، به هنگامي كه حلقات محاصره گرداگرد چندين پايگاه تكميل شد و تعداد كثيري مزدوران تا دندان مسلح خميني آخرين دستورات را دريافت كردند، صداي شليك و انفجار سكوت صبحگاهي تهران را فرو ريخت و تهاجم وحشيانة مزدوران خميني به پايگاههاي مجاهدين در چندين نقطه شهر آغاز شد. نبرد ساعت ها به طول انجاميد، تعدادي از زنان و مردان دلاور مجاهد خلق موفق شدند، با استفاده از فرصت هاي مناسب و در پناه آتش ديگر ياران خود حلقة محاصره دشمن را شكسته و با حمايت هاي بيدريغ مردم به ديگر پايگاه ها بروند. و تعدادي از قهرمانان دلاور مجاهد خلق، پس از ساعت ها نبرد و شليك آخرين گلوله هاي خود سرانجام به پيمان نامة خود با خدا و خلق مهر خون نهادند و بسوي خدا شتافتند. در رأس اين مجاهدين قهرمان، فرمانده قهرمان مجاهد شهيد سياوش سيفي مي رزميد، و ساير شهيدان  اين حماسه عبارتند بودند از:

فاضله مدد پور
 باقر آل اسحاق
هادي آمر طوسي   ( حسين)
جعفر آمر طوسي  (فرشاد)
افسانه امينيان
فاطمه اثني عشري ( رويا)
نوذري احسني
عصمت احمدي
علي محمد بياتي كُميتَكي  ( داوود )
امير بيژن يار
زبيده جعفري ثاني  ( ماهرخ)
عليرضا حسيني
سهيلا بني قاضي
مريم حسيني
مريم خدائي صفت
شهاب راسخ دهكردي
علي رحماني
ناهيد رحماني
اعظم رضائي
طاهره زاهدي
فائزه زائريان مقدم
مهدي زائريان مقدم
احترام السادات كرباسي  ( مادر زائريان)
صديقه شمس فرد ( افسانه)
اردلان صفي ياري
فاطمه ضيائي ميرزائي   ( فرح)
هادي غلامي
 سيدمحمد غياث سعيدي
فرهاد فتح پور پاكزاد
افشين قهرماني
زهره گودرزي
محمد لقا برازنده
كاظم محمدي گيلاني (مهرداد)
محسن داوودي
محسن مورعي
سيد مصطفي موسوي
ناهيد ميري چيمه  ( هاجر)
محمد نوائي روشندل  
طاهره وزيري ( سهيلا)
و حسن سليماني