هراس مرگبار امام جمعه های خامنه ای از موقعیت خطیر و بحرانی رژیم

آخوند احمد خاتمی مهره خامنه ای در مجلس خبرگان در نمایش جمعه این هفته تهران، درباره هراس نظام از بحران انتخابات و پیامدهای شقه و مخاصمات حکومتی گفت: «در هیچ دوره ای به اندازه این دوره دشمنان این ملت از چند ماه قبل تو رسانه هاشون حضور مصداقی پیدا کردند به کی رای بدهید به چه کسی رای ندهید و پیداست میخواهند مهندسی اجرایی کشور رو اینها با تبلیغاتشون عوض کنند. باور کنیم که دشمنان ما در حال یک جنگ تمام عیار فرهنگی هستند. این سایتها و فضای مجازی بخشی از این فضای نبرد دین اخلاق هویت نظام اسلامی رو هدف قرار دادند. احساس این است که طی سالهای اخیر دشمنان از حالت تدافعی در آمدند دارند تهاجمی عمل میکنند تهاجمی این اهانت های اینها یک نمونه تهاجم هست».

آخوند علم الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، موقعیت رژیم را در آستانه نمایش انتخابات، یک موقعیت خطیر و بحرانی توصیف کرد و با ترس و نگرانی گفت: «در موقعیتهای بحرانی و مخصوصا در بحرانها و بحبوحه های تعاملات و تحولات سیاسی در این جامعه مسئولیت و تکلیف پاسداری از انقلاب و ظرفیتهای انقلاب رو نباید فراموش کنیم. برادران و خواهران در این روزها هر تحول سیاسی و هر موقعیت تحول سیاسی و اجتماعی در کشور ما پیش میاد یک حرکت و یک موقعیت خطیر برای ما است. ما باید توجه داشته باشیم در این تحولات سیاسی که در جامعه ما پیش میاید, ما دقیقا بر لبه تیز یک تیغی قرار داریم که یکطرفش سقوط است و یک طرفش اوجگیری و بالارفت است. مردم ما مراقب نباشند, مواظب نباشند ممکنه در این تحول سیاسی بکلی باز ساقط بشیم و از همه چیز سقوط کنیم. این بیرونیها نه تنها می خواهند ما رو تصاحب کنند, آقا این بیرونیها میخواهند ما نباشیم, اصل وجود ما رو نمی خواهند , اصل انقلاب ما رو نمی خواهند, اینها انقلاب رو می خواهند  براندازی کنند, منتهی اگر در مقابل اینها ایستادیم بر فرضی هم که شکست بخوریم که این فرض محاله برای توانمندیها و قدرت ما در داخل این کشور, انها با زور بیایند انقلاب رو براندازی کنند, بهتر از این استکه انقلاب ما رو استحاله کنند...