فراخوان مریم رجوی به جامعه جهانی برای اقدام فوری به منظور متوقف کردن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط پاسداران و شبه نظامیان در حلب

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود بر حلب پایدار و شعله ور، کشتار مردم بیگناه این شهر را یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند.

وی گفت: در حالیکه اعدامهای جمعی در حلب توسط پاسداران و شبه نظامیان مزدورشان در جریان است، بی عملی در مقابل بزرگترین جنایت ضد انسانی در قرن بیست و یکم به طور مطلق غیر قابل قبول و انزجار آور است. وی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این خونریزی بیرحمانه و جلوگیری از قتل عام و کشتارهای بیشتر شد.

خانم رجوی افزود: حلب سمبل جاودان ایستادگی و مقاومت است و الهام بخش همه مردم منطقه و آزادیخواهان برای رهایی از فاشیسم دینی حاکم بر ایران و مزدورانش می باشد. این رژیم منشأ بحران در منطقه و عامل کشتار در سوریه است و بیشترین نقش را در رشد و گسترش و استمرار داعش دارد. صلح و آرامش تنها با خلع ید کامل از این رژیم در منطقه امکانپذیر است.
در حالیکه مردم جهان از جنایت علیه بشریت در حلب منزجر و بهت زده هستند، نماینده خامنه ای در پیامی به قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس جنایت هولناک در حلب را «پیروزی غرورآفرین» و «بی بدیل» در حلب و «بزرگترین عیدی» خواند و 27 آذر را روز «شکرگزاری» اعلام کرد. این یک سند انکارناپذیر در مسئولیت تمام عیار خامنه ای و سران این رژیم در جنایت علیه بشریت و ضرورت قرار گرفتن آنها در برابر عدالت است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ آذر ۱۳۹۵ (۱۳ دسامبر۲۰۱۶)