محکومیت اعدام های جمعی در ایران در اوتاوای کانادا

حامیان مقاومت ایران در اتاوا در کانادا روز شنبه ۱۶ مرداد در همبستگی با تظاهرات سراسری حامیان مقاومت در دیگر کشورها یک تظاهرات در مقابل پارلمان فدرال کانادا در اعتراض به موج اعدام های دستجمعی توسط رژیم ضدبشری آخوندی در ایران برگزار کردند.

شرکت کنندگان از جوامع بین المللی و سازمان ملل خواهان به محاکمه کشاندن سران رژیم آخوندی به خاطر جنایت علیه بشریت و قتل عام زندانیان سیاسی شدند.

محکومیت اعدام های جمعی در ایران در اوتاوای کانادا

محکومیت اعدام های جمعی در ایران در اوتاوای کانادا

محکومیت اعدام های جمعی در ایران در اوتاوای کانادا

محکومیت اعدام های جمعی در ایران در اوتاوای کانادا

محکومیت اعدام های جمعی در ایران در اوتاوای کانادا