تظاهرات در تورنتوی کانادا علیه موج اعدام ها در ایران

روز شنبه ۱۶ مرداد ۹۵ جمعی از حامیان مقاومت ایران در تورنتو در اعتراض به موج اعدام ها و به ویژه اعدام های جمعی در ایران تحت حاکمیت آخوندها یک تظاهرات در همبستگی با تظاهرات های سراسری دیگر کشورها توسط حامیان مقاومت، در مرکز شهر برگزار کردند.

شرکت کنندگان از مجامع بین المللی و سازمان ملل خواهان به محاکمه کشاندن سران رژیم ضدبشری ولایت فقیه به خاطر جنایت علیه بشریت و قتل عام زندانیان سیاسی شدند.

تظاهرات در تورنتوی کانادا علیه موج اعدام ها در ایران

تظاهرات در تورنتوی کانادا علیه موج اعدام ها در ایران

تظاهرات در تورنتوی کانادا علیه موج اعدام ها در ایران

تظاهرات در تورنتوی کانادا علیه موج اعدام ها در ایران

تظاهرات در تورنتوی کانادا علیه موج اعدام ها در ایران