وقوع يك قتل عام دیگر همزمان با سالگرد قتل عام ۶۷ در زندانهای ایران

براساس خبرهاي موثق از زندان گوهردشت كرج، طي روزهاي اخير  جمعا ۳۳ زنداني اعدام شده اند.

از محل دقیق اعدامها و همچنین زندانيان اعدام شده؛ به جز زندانیان اهل سنت؛ خبر دقیقی در دست نیست.

روز پنجشنبه ۱۴ مرداد هم صدای پابند و دستبند در راهرو زندان گوهردشت به گوش مي رسیده است. خبرها حاکی است كه  بر تعداد طنابهاي دار افزوده اند تا بتوانند تعداد بیشتری را در هر روز اعدام کنند. زندانیان سیاسی از وقوع يك قتل عام دیگر همزمان با سالگرد قتل عام ۶۷ در زندانهای ایران ابراز نگرانی کرده و نسبت به آن هشدار داده اند.