Instagram

جلسه متحد علیه بنیادگرایی در پاریس اور سور اواز با حضور مریم رجوی و سناتور لیبرمن

خانم‌ها و آقایان، میهمانان ارجمند، این مایة افتخار من است که به شما در کنفرانس امروز خوشامد بگویم تا یک مسئلة بسیار مهم برای جامعة بین المللی را در میان بگذاریم، یعنی رشد بنیادگرایی اسلامی و تهدیدی که ایجاد میکند. من مسعود ضابطی، رئیس کمیتة وکلای ایرانی-انگلیسی مستقر در لندن هستم. من تنها یکی از بیش از ۱۰۰ هزار ایرانی هستم که در سراسر اروپا در عرصة سیاسی فعالند و فعالانه برای آزادی و دموکراسی در ایران تلاش میکنند. علاوه بر این بیش از ۱۰۰ سازمان و کمیته از سراسر کشورهای اروپایی هستند که تحت هدایت و رهبری شورای ملی مقاومت ایران و خانم مریم رجوی، برای یک ایران آزاد تلاش میکنند. از جانب سازمان‌های مختلف و ایرانیان هموطنم که امروز اینجا حضور دارند، مایلم قدردانی عمیق خود را به خانم  مریم رجوی، سناتور لیبرمن و هم‌چنین دکتر آلخو ویدال‌کوادراس که قبول کردند امروز میهمان ویژه ما باشند، تقدیم کنم.

ما هم‌چنین مفتخریم که نمایندگانی از جوامع ایرانی در میان ما هستند. همان‌طور که گفتم، آنها از سراسر اروپا هستند و به‌طور خاص زندانیان سیاسی سابق در ایران و اقوامی از زندانیان سیاسی کنونی در ایران با ما هستند و خوشوقت خواهیم بود که سخنان آنان را بعداً بشنویم. بیش از ۱۰۰ گروه، سازمان و کمیته هایی از سراسر اروپا خود بیانگر دو واقعیت بسیار مهم است: اول، تنوع طیف افرادی که در مقاومت علیه این رژیم هستند که خود بیانگر تنوع طیف جمعیت ایران است. دوم، نسل‌های بسیار زیادی که در این کارزار شرکت دارند. لذا این امر بیانگر ریشههای عمیق این مقاومت در داخل ایران و ایرانیان در تبعید علیه رژیم ایران است.
هم‌زمان ما که اینجا حضور داریم به این واقعیت مشرفیم که این رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران، یعنی خانم مریم رجوی و آن زنان و مردان شجاع در کمپ لیبرتی در عراق هستند که این محیط و این موضع و هم‌چنین این حمایت، موتور محرکه، انگیزه و شجاعت را در میان همة ما جهت مبارزه برای یک ایران آزاد ایجاد کردهاند.
ما جوامع ایرانی که امروز از سراسر اروپا اینجا گرد هم آمدهایم معتقدیم که رژیم ایران پدرخواندة بنیادگرایی اسلامی و تروریسم است. رژیم ایران بود که نخست این ایدئولوژی ... را بر ملت ایران به‌صورت خشونت‌بار اعمال کرد. رژیم ایران هم‌چنین مسئول بسیاری از آتش‌هایی است که اکنون در خاورمیانه میسوزند، چه با تأمین مالی و سلاح برای سازمان‌های تروریستی و چه با دخالت در سوریه، عراق، یمن و لبنان، اگر فقط تعدادی را نام ببرم. برای شکست بنیادگرایی اسلامی و دیکتاتورهای عمامه به‌سر در ایران، باید رژیم ایران را سرنگون کرد.
ما هم‌چنین قویاً معتقدیم که مقاومت ایران از همة ویژگی‌ها برای شکست رژیم ایران، و در نتیجه بنیادگرایی اسلامی، برخوردار است. تفسیر بردبار و پیشرو از اسلام، یک نیروی سازمانیافته در سراسر جهان و ایران برای ایجاد تغییر و از همه مهم‌تر، رهبری خانم رجوی