نبرد دو شاگرد شیطان!

دوتا آخوند از یاران عظما
از آن دزدان شیخستان عظما

دوتا آخوند از جنس خمینی
که هردو خورده اند از نان عظما

دوتا آخوند رند و بی شرافت
شریک جرم و کارچرخان عظما

دوتا ملا که هردو بوده قاضی
جنایت کرده با فرمان عظما

دوتا ملا که هردو باند دارند
که باج میدن به نزدیکان عظما

فراوان خورده اند از مال ملت
نشسته توی رستوران عظما

یکی شان شیخ یزدی، گاو اعظم
یکی هم شیخ لاریجان عظما

به روی هم کشیده تیغ و خنجر
دوتا شیطان ترین شیخان عظما

زده یزدی سه چارتا مشت محکم
به لاریجانی آن حیوان عظما

از این ضربه به واقع گشته داغان
دهان و فک و هم دندان عظما

از آنسو در مقابل لاریجانی
زده خنجر به یزدی جان عظما

از این ضربه شده یزدی پریشان
گرفته گوشه ی دامان عظما

از آن افشاگریهایی که کردند
فتاده کک توی تنبان عظما

دل عظما از این دعوا شده خون
سپس چسبیده یاتاقان عظما

فرستاده براشان سیدعلی نُت
چه میخواهید شما از جان عظما

نمی بینید اوضامان خرابه
شده قمصور زرتستان عظما؟

ولی مردم همه شادند از این جنگ
که گشته باعث افغان عظما

تو هم پویا از این "سگ جنگ"! خوش باش
همینه درد بی درمان عظما