پیشکش به یکایک نورباوران کانونهای شورشی که بذر شادی و امید به آینده را در میان مردم می پراکنند.

 

روز آزادی در ایران بیگمان خواهد رسید

آرش کورش نهادی با کمان خواهد رسید

تندری این ابر تار  و تیره را خواهد درید

بانگ نوشانوش ما تا کهکشان خواهد رسید

شر زاهد میشود کم از حریم صوفیان

جام می در رقص و ساقی نغمه خوان خواهد رسید

چوبه دار از میان برچیده خواهد گشت و باز

موسم آزادی ذهن و زبان خواهد رسید

لحظه تاریخی سوزاندن طومار جهل

با تمام سازه و فرهنگ آن خواهد رسید

 دین جدا خواهد شد از سامانه دولت و نیز 

 روز محو ابر وهم از آسمان خواهد رسید 

روزگار سر برون آوردن بیژن ز چاه

کاوه بر دوشش درفش کاویان خواهد رسید

میدمد نوروز دیگر، مهرگان دیگری 

روز شادیهای خلق قهرمان خواهد رسید

روز آزادی در ایران بیگمان خواهد رسید

آرشی توفنده با تیر و کمان خواهد رسید

 

شاد باشید