پیشکش به طنزپردازان نازنین میهنم و رخصت از استاد حسین پویا بسبب تعهدش به طنز سیاسی-مردمی

کبوتر زاده از افعی نخواهد شد، ولی خر چی؟
کلاغ زاغی و کفتار و خرس و خوک و عنتر چی؟
ازآن ماری که میدانی نیاید چهچه بلبل
ولی در نهی ساقی و می و میخانه عرعر چی؟
من این دیدم بچشم خود که زالو مار را زایید
مگو نه! ربط شاه و شیخ و سرکوبی ومنبر چی؟
من از فردوسی و خیام یا حافظ نمیگویم
جهانی شکوه از دیوو دد عمامه بر سر چِی؟
از آن راضی بشر شیخ و نفع خویش میپرسم
شرافت بیخیال اما گمان بر حکم داور چی؟
خدا را من نمیگویم که در مغزت نمیگنجد
نشستن روی خنجر، انقلابی در برابر چی؟
اگر فرصت طلب هستید و کم هم نیستید افسوس
نمیبینید طوفان را اگر، فقدان لنگر چِی؟
نپرسید آخر شب اینکه لیلی مرد یا زن بود
که میپرسد وطن بر پشت وی آثار خنجر چی؟
خلاصه بحث مار و مار گیری و کبوتر شد
دلیل رقص مار و سود رقصش اینور آنور چی؟
کبوتر زاده از افعی نخواهد شد ولی خر چی؟
کلاغ زاغی و کفتار و خرس و خوک و عنتر چی؟