پیشکشی بر قدمگاه آنان که با جان ودل در سرودن حماسه کهکشان و پاسخ بر ضروریترین ضرورت امروزین تاریخ بپاخاسته اند تا ایران بر جای بماند

آسمانت ای وطن زیباتر است از هر زمان
چون که میروید چو تندر کهکشان از کهکشان
در طلوع زندگی از نور و شادی در افق
شبنم و اندیشه و گل میدمد تا بیکران
تا فرو پاشد ز بنیان این شب میهن ستیز
کهکشان در خیزش است و اختران مومن برآن
ریشه های این نظام و فرقه خصم بشر
کنده خواهد گشت از ایران گرچه باشد در نهان
پشت مردم را نخارد کس درین میدان رزم
سرنوشت میهن است ودست خلق قهرمان
ای شما گلهای سرخ رسته در دامان خلق
در دل خاک وطن یا هر کجای این جهان
زنده در تاریخ بادا نامتان، پیمانتان
در کنار مام میهن این سترگ جاودان
آسمانت ای وطن زیباتر است از هر زمان
چون که میروید چو تندر کهکشان از کهکشان