بپیشگاه حسین ابن علی که آزادگی را میزانی بر رستگاری بشر نهاد

امر دین از جرگه دنیا جدا باید شود
هم جدا از امر باور بر خدا باید شود
از خدا جز نور وعشق و شور و زیبایی مجو
ذهن ما از باوری جز این رها باید شود
دین و فرهنگ و زمان همبسته با یکدیگرند
ذهن ما با این حقیقت آشنا باید شود
دین بدست این و آن هر روز تفسیری شدست
خوب یا بد این حکایت برملا باید شود
امر مردم را بدست مردمان باید سپرد
علم و منطق در چنین ره رهنما باید شود
دین بدست اهل دنیا با خدا بیگانه است
مستقر این نکته در ایقان ما باید شود
اقتصاد و دین بیک بستر چو سم مهلکند
در میان این دو دیواری بنا باید شود
 دین و دولت را اگر از هم جداخواهد بشر
اقتصاد از ساز وکار دین رها باید شود
امر دین از جرگه دنیا جدا باید شود
هم جدا از امر باور بر خدا باید شود