حسین پویا: فساد در ایران. طنزی برای گریه!! .....

سرتاسر ایران همه جا غرق فساد است
آخوند سر سفره گرفتار "جهاد"! است
ویروس فسادست و فرآورده شیخ است
شیخ است که بنیاد "خلافات!" نهاده ست

«دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اخیرا گزارشی تهیه کرده که تکان دهنده است. این گزارش نگرانی های فراوانی را ایجاد می کند. بر اساس مفاد این گزارش، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ١٠ درصد رسیده است، شاخص صداقت و امانتداری به هشت، یعنی جامعه به واقع دچار یک سقوط اخلاقی شدید شده است. شاخص کلاهبرداری به ٧٥ درصد رسیده است. اگر این وضع ادامه یابد شرایط پیچیده تر می شود. مساله دیگر فقط بحران اقتصادی نیست، عدم صداقت و دروغگویی گسترده در حال آسیب زدن به کل جامعه است».
ای داد و بیداد..........

سرتاسر ایران همه جا غرق فساد است
آخوند سر سفره گرفتار "جهاد"! است

ویروس فکنده ست به جان همه ملت
ملای پدرسوخته زین فاجعه شاد است

ویروس فسادست و فرآورده شیخ است
شیخ است که بنیاد "خلافات!" نهاده ست

در کله پوچش نه بجز فسق و فجور است
کارش همه "گ.... خوردن" و در کردن باد است

زینسان به همه جای وطن تر زده، افسوس
شیخی که خودش فاقد علم است و سواد است

آخوند ریاکار شده اُسوه و سر مشق
در بزم پدرسوخته گان، شیخ مراد است

دزدیدن اموال عمومی شده خدمت
هرکس که ندزدد بزنندش که "جواد"! است

از رشوه چه دانی که شده عادت مقبول
گویی که حقوق است غذا، رشوه سالاد! است

آن مردی و مردانگی و غیرت و یاری
کم گشته ولی دشمنی و کینه زیاد است

پر رونق و پر سود شده حیله و تزویر
بازارصداقت ولی افسوس کساد است

با اینهمه هستند بسی شرزه دلیران
ایران پُر شیران یل و پاک نهاد است