Instagram

سی هزار نفر، جان خود را فدا کردند،
فدای سرزمین مادری و،
 سرفرازی شان،

سی هزار نفر، جان خود را از دست دادند،
 پس از تحمل رنج های گران زندگی،

آه و افسوس که آنان دیگر نیستند.

سی هزار شهیدی که ما،
 امروز به گرامی داشت یادشان،
  گرد هم امده ایم،
سی هزار شهیدی که توسط،
 بربریت رژیم ایران،
  بر زمین افتاده اند،
 انان از درون شکنجه ها و رنج های عظیم عبور کرده بودند،  

آیا این همه ارزش آن داشت؟
 سوال این است،

دیری نخواهد پایید که ما آنان را،
 در آسمان ها دوباره خواهیم دید،
  که چه دیدار خشنود کننده ای خواهد بود،

سی هزار بر زمین افتادند،
 سی هزار زندگی،
  برای مقصدی بیهوده،
 یا نه،
  برای یک ایران آزاد،

ان چیز که مقصد و هدف جمع ماست،
چه ایثاری،
 چه فدای پر افتخاری،
  در ابهت ای جاودانه

کشیش رابرت روزنبوم کشیش هلندی حامی مقاومت ایران
Robert Roosenboom