همبستگی و حمایت جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ و آرهوس با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان در کپنهاگ با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان در کپنهاگ با قیام مردم ایران

 آرهوس