ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با برگزاری تجمع و تظاهرات، یاد قربانیان فاجعه هواپیمای مسافری اوکراینی ساقط شده توسط پاسداران خامنه ای را گرامی داشتند.

استکهلم

 گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

لندن

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

اسلو

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

وین- اتریش

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

آرهوس - دانمارک

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

مالمو -سوئد

 

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

بروس - سوئد

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

بخارست

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی

گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط رژیم آخوندی