همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

 

حامیان مقاومت، هواداران مجاهدین خلق ایران در سراسر جهان در یک کارزار جهانی، همبستگی و حمایت خود را با قیام مردم و جوان شورشگر ایران اعلام کردند.

سیدنی-استرالیا

اعتراضات سراسری ایران

اعتراضات سراسری ایران

اعتراضات سراسری ایران

اعتراضات سراسری ایران

بخارست

اعتراضات سراسری ایران

تورنتو-کانادا

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

اسلو -نروژ

وین-اترش

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

لاهه

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

آمستردام

 

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

تورنتو-کانادا

لوگزامبورگ

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

رم

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

 

کپنهاگ

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

آرهوس- دانمارک

برکلی - آمریکا

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

آتلانتا - آمریکا

همبستگی حامیان مقاومت با اعتراضات سراسری در ایران

همبستگی حامیان مقاومت با اعتراضات سراسری در ایران

همبستگی حامیان مقاومت با اعتراضات سراسری در ایران

اوکلاهاما

همبستگی حامیان مقاومت با اعتراضات سراسری در ایران

مالو - سوئد

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

بوروس - سوئد

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی حامیان مقاومت در سراسر جهان با قیام مردم ایران