همبستگی و حمایت از مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته میهن، محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی- سويد - مالمو