جمعی از ایرانیان آزاده در شهر یوتوبری و مالمو (سوئد) و وین با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز شهر اعتراض خود را به سفر رئیس جمهور اعدام، آخوند روحانی به نیویورک ابراز کردند.

 

مالمو

 وین - اتریش