حضور آخوند جلاد و شیاد حسن روحانی در اتریش همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در وین که در خاک آلمان دستگیر شده است، در تظاهرات اعتراضی اشرف نشانها به شدت محکوم شد.

تظاهرات اعتراضی علیه حضور آخوند روحانی در اتریش

به گزارش روزنامه بیلد آلمان اسد الله اسدی دیپلمات تروریست رژیم که در وین شاغل بود و به موجب یک حکم بازداشت بین المللی تحت پیگرد قرار داشت، بعد از این که یک محموله نیم کیلویی ماده انفجاری به تیم تروریستی برای بمبگذاری در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس تحویل داده بود، در اتوبانی در خاک آلمان توسط پلیس متوقف و دستگیرشد و متعاقبا اتریش اعلام کرد که مصونیت دیپلوماتیک وی را سلب می کند چراکه قرار است به بلژیک تحویل داده شود.

تظاهرات اعتراضی علیه حضور آخوند روحانی در اتریش

به گزارش بیلد، زن و مردی که ماموریت این سوءقصد توسط اسدالله اسدی به آنها ابلاغ شده بود و در بلژیک دستگیر شده اند، در بازجویی اعتراف کردند که مواد انفجاری را در لوکزامبورگ از اسد الله اسدی دریافت کرده اند.

تظاهرات اعتراضی علیه حضور آخوند روحانی در اتریش

تظاهرکنندگان در وین ضمن اعتراض به حضور رئیس حکومت تروریستی آخوندها در اتریش، که با موج اعتراضات مردم به ستوه امده در شهرهای ایران و به گلوله بستن معترضان توسط مزدوران آخوندها همراه است، شعارهای «روحانی تروریست است»، روحانی قاتل است سردادند.
ایرانیان آزاده در وین با فریادهای «مرگ برروحانی» جوانان و مردم به ستوه آمده خرمشهر و دیگر شهرهای به پاخاسته خوزستان و سراسر ایران را رو در درروی این آخوند شیاد و جلاد طنین انداز کردند.

تظاهرات اعتراضی علیه حضور آخوند روحانی در اتریش

گزارشها حاکیست که صدر اعظم آلمان موضوع این اقدام تروریستی حکومت آخوندی و نقش دیپلومات تروریستهای این رژیم را به آخوند روحانی گوشزد کرده و خواستار توضیح وی شد است.
رسانه ای حکومت آخوندی نیز در این زمنیه اعتراف کردند که در کنفرانس مشترک مطبوعاتی سباستین کورتز، صدراعظم اتریش و آخوند روحانی، صدراعظم اتریش در مورد دیپلومات تروریست دستگیرشده در آلمان گفته است: در مورد این موضوع با روحانی صحبت کردیم و انتظار داریم شفافیت کامل ایجاد شود.