تجمع جمعی از ایرانیان آزاده در شهر بروس در سوئٔد در همبستگی و حمایت از اعتصاب ها و تظاهراتها در شهرهای میهن علیه ستم و چپاول حکومتی

سوئد - بروس - اعلام همبستگی با تظاهرات سراسری در ایران