هیل:‌ موفقیت، جابجایی تبعیدیان ایرانی نشاندهنده اعتلای فزاینده مقاومت ایران

هیل نشریه کنگره آمریکا روز شنبه طی مقاله یی به قلم پتریک کندی با عنوان «موفقیت، جابجایی تبعیدیان ایرانی نشاندهنده اعتلای فزاینده مقاومت ایران». نوشت: «در ۹ سپتامبر آخرین گروه مخالفان ایرانی ساکن کمپ لیبرتی در عراق این کشور را به سمت اروپا ترک کردند.

گرچه اقدام بین المللی رسیده کند بوده اما موفقیت نهایی نشان دهنده این است که به رسمیت شناختن سمپاتی مقاومت ایران رو به افزایش است...
برخی در کنگره و جاهای دیگر نسبت به شکست آمریکا در تحقق تعهداتش در حفاظت از این مخالفان ایرانی که اعضای مجاهدین خلق هستند ابراز نگرانی کرده اند...
اما در اعتبارش اینکه, وزارت خارجه آمریکا در مراحل نهایی کمک کرد که بازاسکان در خارج از عراق تضمین داشته باشد و به نقطه نهایی خود برسد.
سازمان مجاهدین خلق ایران سازمانیافته ترین و پیشرفته ترین جنبش سیاسی است که جویای نظامی دموکراتیک در خاورمیانه می باشد.
مریم رجوی که از یک ایران دموکراتیک و سکولار حمایت می کند طرحی 10ماده یی را ارائه کرده است... درواقع او برای همه چیزهایی ایستاده که رژیم ایران علیه آنهاست...
جای تعجب نداشت که تهران و متحدان منطقه یی آن با تلاشهای هماهنگ خواستند بازاسکان ام.ئی.کی را متوقف کنند و جامعه کمپ لیبرتی را به تسلیم وادارند. در نتیجه تا قبل از تخلیه کامل کمپ لیبرتی, رژیم ایران ۱۷۷ نفر از ساکنان را کشتار یا آدمربایی کرد...
رهایی ساکنان از کمپ لیبرتی ممکن است بطور خاص آغاز دورانی جدید در تاریخ مقاومت ایران و گامی قابل توجه در جهت رهایی مردم ایران بطور عام باشد... .