"سال ۹۷ را باید به سالی خجسته و مبارک برای زدودن دیوهای عمامه دار و پاسدارانشان تبدیل کرد و این قیام و انقلابی است تا پیروزی " (مسعود رجوی ۲۵ فروردین ۱۳۹۷)

عوض شدن ذات و ماهیت یک شیئی حکایت از دگرگونی و انقلاب است. در بیان جامعه شناسانه، جنبش بزرگ توده ای همراه با تغییرات در ساختار اجتماعی یک جامعه را انقلاب گویند.
غرض از بیان این مختصر در مورد انقلاب این است که در جامعه ایران با تعاریف فوق در سال ۱۳۵۷ انقلابی بزرگ صورت گرفت و بمعنای واقعی کلمه تغییر در ساختار حاکمیت قبل از انقلاب را طلب می کرد. ماهیت و بینش خمینی و انصار داخلی آن فاقد چنین صفاتی بودند. گزینه اش خمینی و دستگاه ارتجاعی او بود که بتواند مملکت را هرچه بیشتر در عقب ماندگی تاریخیش نگه دارد. بهمین جهت تمام عیار خمینی را حمایت کرد و با تاریک اندیشی دستگاه خمینی همسویی نمود. در همین راستا انقلابیون که در آفرینش ان انقلاب نقش عمده و اساسی داشتند شروع به اعتراض کردند و آشکارا صحبت از انحراف انقلاب ایران، از اصول انقلابی می کردند که خودشان بهای آن را هم پرداخت کرده بودند
مسیر این اعتراضات اجتماعی منجر به ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ گردید. از مهمترین پیامد قیام ۳۰ خرداد این بود که دیدگاهها و ماهیتها در چگونگی پیشبرد اصول انقلاب و آزادیها تعیین تکلیف گردید. در همین راستا مقاومتی شکل گرفت و از طرف آقای مسعود رجوی، شورای ملی مقاومت ایران پایه گذاری شد. بعد از آن بود که انقلاب نوین مردم مطرح شد. در آنموقع برخیها، صحبت از انقلاب نوین را خیلی واقعی نمیدانستند اما بتدریج و در عمل اتفاقات متعددی افتاد که نو بودن انقلاب بهتر فهم می شد مثلا برنامه جامع شورای ملی مقاومت کاملا برخلاف دیدگاهها و ایدئولوژی ارتجاعی خمینی بود بطور مثال وقتی از طرف خمینی حجاب، اجباری اعلام شد بعدا در یکی از مصوبات شورا، جدایی دین از دولت تصریح گردید. با این پایه یاد برچیدن اجباری حجاب در دوره رضاخان میرپنج ملقب به پهلوی می افتادم. آن بر داشتنها، با رو سری گذاشتنهای اجباری که هر دو با هزاران طوطئه و جنایت عملی می شد، همسویی شاه - شیخ را خوب آشکار می سازد. خوب یادم هست وقتی که می دیدم دختران با حجاب میلیشیای مجاهد خلق دور زنان بی حجاب حلقه می زدند تا از تعرض پاسداران خمینی در امان باشند. مفهوم انقلاب نوین در ذهن من و دنبال کنندگان امور انقلاب جا می افتاد و حقانیت آن بیشتر اثبات می شد. نکته اینجاست که آثار دیگر انقلاب نوین همچنان ادامه می یافت و سنگینترین بها در امر تحقق و عملیاتی شدن آن بویژه از طرف اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران پرداخت می شد. آخر، اساس و بنیان نوگرایی خود انسان است که با گذشتن از همه چیزش و حتی نیازهای طبیعی و عاطفی اش در تحقق این نوگرایی نقش ایفا نماید. براستی انسان مجاهد خلق تمامی این صفات نوگرایانه را با رهبری بی بدیل و سازش ناپذیرش در عمل و تا کنون در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران و جهان نشان داده اند.
بدین ترتیب بذرهای انقلاب نوین از همان ابتدای حاکمیت ارتجاع خمینی بر ایران کاشته شد. مهمترین شاخص آن این بود که بزرگترین گروه سازمانیافته و مذهبی، تضاد اصلی آن دوران را ارتجاع مذهبی خمینی معرفی می کرد و در ۳۰ خرداد ۶۰ شروع به جوانه زدن کرد.
آنموقع در واقع قیامی نوین با ویژگیهایی از جمله سازمانیافتگی با انضباطی آهنین و انقلابی وشعار محوری مرگ بر ارتجاع شکل گرفت.
بدین ترتیب واقعیت انقلاب نوین خلق ایران تثبیت شد اما تمامیت ارتجاع خمینی با تمام همیاریهای استعماری و مماشاتگری جلوی شکوفایی این جوانه را می گرفتند. ولی رهبری شورای ملی مقاومت با نبوغ انقلابی نوگرایانه مرتب طرحهای نو می انداخت که پرداختن بهمه آنها در این مطلب امکانپذیر نیست. اگر به یک نمونه بسنده کنیم قیام نوین خلق در ۳۰ خرداد ۶۰.

پس از آن مقاومت فوق طاقت انسانی اشرفیان در برابر هجوم ایلغار ارتجاع در عراق جهانیان را به حمایت از خودشان وادار کردند. از جمله در ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ بود که در ایام سالگردش بودیم. اشرفی شهید صبا هفت برادران (از شهدای ۱۹ فروردین) که به حق دختر ایران زمین می بایست نامگذاری شود فرزند قیام نوین ۳۰ خرداد و انقلاب ایدئولوژیک سال ۶۴ است. صبا با این جمله در آخرین نفسهایش " تا به آخر می ایستیم" در پیوند با خون تمامی همرزمانش پیروزی انقلاب نوین خلق را تضمن نمودند.
پایداری و پرداخت بها برای پیروزی انقلاب نوین مردم ایران در دوره های مختلف مبارزه علیه تمامیت دستگاه ولایت فقیه ادامه می یافت. یکی دیگراز برجسته ترین نشانه های تداوم مبارزاتی، قیام دی ماه ۹۶ است. این قیام با نوع شعارها و پیامدهایش دقیقا در راستای قیام انقلابی ۳۰ خرداد ۶۰ بود. بهمین جهت قیام نوین دیماه ۱۳۹۶ پیام پیروزی انقلاب نوین خلق ایران را در چشم انداز نزدیک قرار داد.

لوموند می نویسد: "یک محقق فرانسوی بنام استفن دودوآنون که به تازگی از ایران بازگشته در لوموند ۲ ژانویه (۲۰۱۸) درباره ماهیت تحولات و اعتراض های جاری در ایران نوشته است: «حکومت اسلامی ایران در برابر تظاهرات اعتراضی که در این کشور ابعاد ملی یافته کاملاً غافلگیر شده است. آنچه در ایران امروز می گذرد یک انقلاب به معنای حقیقی کلمه است".
پروسه پیوند قیام نوین ۳۰ خرداد ۶۰ با قیام نوین دیماه ۹۶، بیانگر تثبیت و جهش ارزشهای انقلاب نوین مردم ایران است که امثال " لوموند" و خیلی صاحب نظران دولتی و روشنفکری در سطح جهان، ماحصل این پیوند که همانا آغاز پیروزی انقلاب نوین ایران است را تایید می کنند.
بنابراین هیچ پروسه و رخدادی بدون پرداخت بها و خودبخودی ارزشمند و تاثیر گذار نیست. اگر این خونها و ایستادن تا به آخرها نبود هرگز و هرگز چنین پیوند مبارکی بوجود نمی آمد.
حاصل این پیوند انقلابی است که ولی فقیه ارتجاع قیام دیماه را به همراهی تریبونهای نماز جمعه و تمامی رسانه هایش به مقاومت سازمان یافته نسبت دادند و اعتراف کردند که پایانی ندارد.
سعید حجااریان از پایه گذاران اطلاعات دستگاه خمینی و "اصلاح طلب" امروزی گفت این قیام مثل موجی است که به عقب رفته و با شدت باز خواهد گشت. عباس عبدی دوست و همکار و هم فکر حجاریان هم کفت: "سال ۹۶ یک سال ویژه در تاریخ سیاسی ایران است و جامعه ایران از یک مرحله به مرحله دیگری وارد شده است... شاخص‌های ما فروپاشی اجتماعی را نشان می‌دهدو... ."
روز سه شنبه ۲۹ اسفند، در ساعات پایانی سال ۱۳۹۶ شمسی، جشن نوروزی و مراسم تحویل سال ۱۳۹۷، با حضور مریم رجوی در جمع مجاهدان آزادی در آلبانی برگزار شد.

با یک جمله از آن سخنرانی مطلب را به پایان می بریم: "سال ۹۶ با فصل قیام به سر رسید؛ و سال ۹۷ را می‌توان و باید به سالی سرتاسر قیام تبدیل کرد و این قیام و انقلابی است تا پیروزی"... .