محمد قرائی

شکست خفت بارخامنه ای، دهن کجی رفسنجانی، تضعیف کلیت نظام!

رییس جمهوربرگزیده مقاومت خانم رجوی پیشاپیش نمایش انتخابات دربیانیه ای گفته بودند:
" نتیجه این نمایش که کمترین مشروعیتی از نظر مردم ایران ندارد هر چه که باشد، تمامیت دیکتاتوری دینی را تضعیف، بحرانهای درونی آن را تشدید و انزجار و خشم مردم از باندهای فاسد و تبهکار آخوندی حاکم را دو چندان می کند."
نمایش کذایی انتصابات ملاها با همه حواشیها وهیاهوهای ساخته شده توسط بوقهای استعماری سرانجام بپایان خود نزدیک می شود. برغم همه تهدیدات، تطمیعها، اجبارات وخرید شناسنامه و... مردم آگاه ایران بیش ازپیش "نه بزرگ" خودشان را برپیشانی سیاه ملاها حک کردند. خبرنگارروزنامه نیویورک تایمزازتهران درگزارشی نوشت:
 "نومیدی در میان طبقه کارگر از اقتصاد، امسال عامل مهمی است. یک افسر بازنشسته پلیس گفت من رأی نمی‌دهم زیرا هیچ‌کس برای من کاری نکرده است. این احساس عمومی رأی‌دهندگان در بخش فقیر‌نشین جنوب شهر بود، کسانی که تصمیم گرفته بودند اعتراض خود را با ماندن در خانه به ثبت برسانند. "
آسوشیتدپرس هم درتحلیلی گزارش داد وگفت انتخابات ایران هیج تغییراساسی درشیوه برخورد حاکمان تهران با جهان خارج دربر نخواهد داشت؛ یعنی که دربرهمان پای قبلی خواهد چرخید.
یکروزازاتمام رای گیری گذشته است وخبرهای رسمی وغیررسمی حاکی است لیست "مزین به انگلیسی" برلیست ملقب به" لیست جیم" حداقل درتهران پیشی گرفته است. تا این لحظه ازبیت العنکوت خامنه ای دودی به هوا برنخاسته است. به نظرمیرسد که ذوب شدگان ولایی هم برای حرفهای مقام عظمای پوشالی، تره هم خورد نکرده اند. خامنه ای تا توانست جناح رقیبش را قلع وقمع کرد ودرساعات پسین نمایش هم ازامت نالان درصحنه مصرا خواست که به لیست انگلیسی به سردمداری رفسنجانی رای ندهند.
نتیجه اعلام شده نمایش تااین لحظه- ساعت پنج عصریکشنه 9 اسفند- نشان ازبرتری لیست انگلیسی! درپایتخت ام القرای ولی فقیه حکایت میکند!
خامنه ای بمانند گذشته بازهم چوب وپیازرا با هم نوش جان کرد. مردم ایران با تحریم انتخابات، وولایتمداران با دهن کجی آشکاربه درخواست مقام عظما! تمام عیار پوزه سید علی را به خاک مالیدند.
هنوزنتیجه قطعی اعلام نشده واخباری ازآثاروتبعات اصلی این حادثه عیان وآشکارنیست. با این وجود، جنگ گرگها بصورت بی سابقه ای تشدید شده است. سایت "پارسینه" ازسایتهای داخلی ووابسته به حاکمیت نوشت" اوج خلاقیت انتخاباتی اصولگرایان برای پیروزی بر رقیب در این انتخابات، ساختن یک پهلوان پنبه یا لولو به نام "لیست انگلیسی" و ترساندن همگان از او بود. القصه از همین لولو شکست خوردند. اصولگرایان باید با خود بیاندیشند حالا چه توضیحی برای این نتایج قرار است ارائه کنند و پیروزی "لیست انگلیسی" در پایتخت جمهوری اسلامی را چگونه قرار است توجیه کنند؟ "
آخرین خزعبلات خامنه ای درمقابل جناح مقابل قبل ازنمایش، این بود که سردسته اصول گرایان و تندروها خود مقام عظماست!
 اوعاجزانه ازرای دهندگان خواسته بود که برسرصندوق های رای حاضرشنوند وبه آدمهایش رای بدهند. واضح است که برغم همه تقلبات نجومی والدرم وبولدرمهای خامنه ای این بار او نتوانست آدمهای خودش راازجعبه های مارگیری بیرون بکشد. حداد عادل پدرزن مجتبی خامنه ای که قراربود رییس جدید مجلس ارتجاع خامنه ای باشد ازراه رفتن به مجلس وحوش بازماند. لیست جیم (جنتی، یزدی، مصباح) همچون سردسته عمامه داران شکست فاحشی نصیبشان شد. حالاآغاسی تهران بخاطربغض معاویه برخی ازرای دهندگان، ابوعطا میخواند!
اولین واکنش رفسنجانی درتویتر خودش این است:"هیچکس یارای مقاومت در مقابل خواست اکثریت مردم را ندارد و هر کسی را مردم نخواهند باید کنار برود!" هنوزکرسی ریاست خبرگان را اشغال نکرده دارد برای مقام عظمایش شاخه وشانه می کشد!
آنچه قلمی شد وبسیاری ازاظهارنظرات واعتراضات ساعات وروزهای بعد، تایید تحلیهای واقعی وپیشبنی های مقاومتی است که خودش درخلق وگسترش آنها شریک بوده وخواهد بود.
نتیجه اینکه تا اینجای نمایش رسوای باصطلاح انتخابات، خامنه ای به اضعاف باخت، رفسنجانی نبرد، شکاف حاکمیت تعمیق شد. فروپاشی اجتماعی واقتصادی سرعت خواهد گرفت. فرصت برای اعتراضات مردمی درچشم اندازقرارمیگیرد.