خانم رجوی عزیز،
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران،

با اندوه فراوان بمباران زندان بی دفاع لیبرتی توسط رژیم ددمنش استبداد ولایت فقیه که منجر به شهادت تعداد زیادی از قهرمانان مستقر در لیبرتی گردید را از صمیم قلب به شما، مسئول محترم شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می گویم.
این تهاجم ناجوانمردانه وزبونانه شایسته محکومیت از سوی هر ایرانی آزادی خواه می باشد. بی شائبه، حمله تروریستی-موشکی رژیم به مقر رزمندگان آزادی ستان، بیانگر ضعف و وحشت استبداد دینی از سرنگونی توسط مقاومت ایران می باشد. به عبارتی آخوندهای جنایتکار تلاش دارن تا به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار جام زهری که توسط جنبش به آنها خورانده شد، با تاکتیک فرار به جلو نیروهای مفلوک خود را روحیه بخشیده تا مانع فروپاشی شوند. غافل از آنکه، هر ضربه رژیم بر پیکر مقاومت سازمان یافته مردم ایران وارد می شود، عظم و استواری مجاهدان آزادی خواه در سرنگونی تمامیت رژیم را صد چندان می کند.
منطق حکم می کرد که در فضای مماشات با غرب و در شرایطی که تراستها و کارتلهای سرمایه در راستای افزایش سودهای خود با فاشیسم دینی از هرنوع سیاست استمالت کوتاهی نمی کنند. و در شرایطی که از رژیم در مذاکرات صلح سوریه دعوت شده است. و در شرایطی که ملاقات ظریف و همتای مماشاتگر خود، جان کری در وین صورت گرفت، به شرارت تروریستی متوصل نشود. امّا بلعکس مشاهده می شود که جام زهر اثرات خود را هر روز در صحنه داخلی در طیف باندها آخونی بیش از بیش نمایان کرده است. بله حمله موشکی به مقر رزمندگان ارتش آزادی بخش مبین دغدغه و وحشت از جدی ترین تهدید خود است که همواره تمام ارکان ولایت فقیه را به لرزه در آورده است. این ضعف و درماندگی رژیم ناشی از بن بست سیاست های الیگارشی دینی است که تلاش دارد تا بخت خود را در نابودی مقاومت ایران را باردیگر به آزمون بگذارد. اگر چه این عمل جنایتکارانه در حمله به لیبرتی که هم زمان با ملاقات جان کری و ظریف، صورت گرفت، تداعی مسافرتهای وزیر دفاع وقت آمریکا به بغداد است که هر بار به اشرف نیز تهاجم نظامی شد. امّا بطور قطع عواقب این شناعت و شقاوت گریبان رژیم و متحدینش را خواهد گرفت.
بار دیگر مراتب همدردی خود را خدمت شما و همرزمان شورایی معروض می دارد.
روحشان شاد، روانشان پاک، رزمشان پایدار و نامشان جاودانه باد.
منشور وارسته