طرح جبهه همبستگي ملی براي سرنگوني استبداد مذهبي

۱- شوراي ملي مقاومت ايران با تأكيد بر التزام اعضاي خود در قبال برنامهٌ شورا و دولت موقت و طرحها و مصوبات و ساختار سياسي شورا، طرح جبههٌ همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي را اعلام مي‌دارد و در چارچوب اين جبهه آمادهٌ همكاري با ديگر نيروهاي سياسي است.

۲‌ـ جبههٌ همبستگي ملي، نيروهاي جمهوريخواهي را كه با التزام به نفي كامل نظام ولايت‌فقيه و همهٌ جناحها و دسته بنديهاي دروني آن، براي استقرار يك نظام سياسي دموكراتيك و مستقل و مبتني بر جدايي دين از دولت مبارزه مي‌كنند، دربر مي‌گيرد.
جبههٌ همبستگي ملي تبليغ به‌سود حاكميت آخوندي و هريك از جناحهاي آن و مذاكره و برقراركردن رابطه با آنها را خط قرمز پيكار آزاديخواهانه و مرزبندي ملي ايرانيان در برابر حاكميت آخوندي مي‌شناسد و آن‌را محك تشخيص دوست و دشمن و معيار تنظيم‌ رابطه با كليهٌ افراد و جريانهاي سياسي مي‌داند.

۳‌ـ داوطلبان عضويت در جبهه، التزام خود را به مادهٌ ۲ اين طرح اعلان مي‌كنند. اولين گردهمايي جبهه، به بحث و گفتگو دربارهٌ همه مسائل جبهه از جمله بررسي و تصويب عضويتها، تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي لازم و انتخابات دروني جبهه مي‌پردازد.

تبصره: دبيرخانهٌ شورا تدارك برگزاري اولين گردهمايي جبهه را برعهده دارد.

طرح حاضر در سه ماده و يك تبصره در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۸۱ در شوراي ملي مقاومت ايران به‌تصويب رسيد.

مسئول شوراي ملي مقاومت ايران
مسعود رجوي


 از سخنان رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايي همبستگي در پاريس – ۳۰ تير ۱۳۷۳

... امشب جشن همبستگي ملي‌است، همبستگي ملي كليهٌ اجزاي ملت ايران. همهٌ ‌آنهايي كه براي آزادي و استقلال ايران دلشان مي‌تپد و به آن عشق مي‌ورزند. از كليهٌ مليتها: فارس، كر‌د، ترك، لر، بلوچ، تركمن، عرب و غيره، از تمامي مذاهب: مسيحيان ارجمند، كليميها، زرتشتيها و ساير مذاهب، كليه ورزشكاران و ملي‌پوشهاي قهرمان كشور، فرهنگيان، د‌انشگاهيان، دانش‌آموزان، دانشجويان، متخصصان، همهٌ‌ اقشار، چه‌ زن و چه مرد، چه پير، چه جوان و هنرمندان و چه شب مباركي است امشب كه پيوند همهٌ آنها به‌خصوص جامعهٌ هنرمندان است با مقاومت ايران.