رئیس جمهور ولایت فقیه رکورد تازه یی در تناقض بافی و و قاحت برجای گذشت.

وی درحالی که به پیامدهای وخیم سیاست خود داری از قرنطینه و عادی جلوه دادن اوضاع و بازگشاییهای مجرمانه در استانهای مختلف اعتراف می کرد، این جنایت ضد بشری رژیم را -که کارشناسان خارجی و ایرانی پیوسته نسبت به عواقبش هشدار داده و برلزوم قرنطینه و پرداخت هزینه های آن تاکید کرده اند - به مردم و زحمتکشانی که قربانیان جنایت رژیم هستند، نسبت داد.
آخوند روحانی که گزارش تماس وی با استانداران رژیم از تلویزیون حکومتی پخش شد، از یکسو تصریح می کند که استانداران و مسئولان در روز های اخیر شاهد رشد شمار مبتلایان به کرونا بوده اند، و ازسوی دیگر شدت شیوع کرونا را به حدی میداند که ممکن است رژیم مجبور به برقراری محدویتها شود. اما گناه این وضعیت بحرانی ر ا به عدم رعایت مردم نسبت می دهد و با طلبکاری نفرت انگیزی از مردم، می گوید:اگر مردم اصول و مقررات بهداشتی را رعایت نکنند، ممکن است مجبور به باز گرداندن برخی محدودیت ها شویم!