خلیفة ارتجاع با ”قرارگاه بهداشتی و درمانی“ و ”رزمایش بیولوژیک“ در جنگ سرنوشت به میدان آمده است. خرافة تولید ویروس توسط آمریکا بهانه برای سرکوب و مهار وضعیت است.

وقتی آمار قربانیان ویروس ولایت ۵ رقمی می‌شود و از ۱۰ هزار فراتر می‌رود .خامنه ای بیشتر و زودتر از هرکس آتشفشان قیام و خشم خلق را در تقدیر می‌بیند.
خون شهیدان به ویژه شهدای آبان می‌جوشد و شعله برمی‌کشد. این رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم است. درد شیخ همچون شاه بی‌درمان است.
رزمایش بهداشتی و درمانی بهانه است، اصل نظام نشانه و متزلزل است.
فرزندان ایران آماده کمک به هموطنان، شورش و نبرد بی‌امان را ادامه می‌دهند.


مسعود رجوی
۴ فروردین ۱۳۹۹